JEDNÁNÍ DRUHÉ

(Sad na zámku princově. V pozadí
sloupořadí a slavnostní síň hodovní.
V popředí pod starými stromy rybník.
Odpoledně chýlí se zvolna k več eru a pak v noc)

HAJNÝ
(přichází s Kuchtíkem)

Jářku, jářku, klouče milé,
dopověz, dopověz,
jakáže to kratochvíle
no zámku se strojí dnes?
To je hostí no síni,
to je práce v kuchyni,
no stolích a no policích
podivného náčiní!

KUCHTÍK
Máme ti ted’ sháňku,
milý strýče Vaňku,
do večera od svítání
neustanem v práci ani!
Pomysli si, pomysli si,
zdas to, strýčku, slyšel kdysi:
Princ ti našel v lese
divné stvoření
a s ním, podivme se,
snad se ožení!
Našel prý ji v lesích tvých,
ve tvých lesích hlubokých
ale at’ ji vzal, kde vzal,
já bych se jí, strýčku, bál!
Holka je ti němá,
kapky krve nemá,
chodí jako vyjevená
to by byla čistá žena!

HAJNÝ
Je to pravda vskutku,
co se mluví všude?
Můj ty milý smutku,
už to takhle bude!
At’ nás Pánbůh chrání,
myslivec jsem starý,
že v tom milování
vězí divné čáry!
U nás v lese straší
šlakovité moci,
lesem divní braši
chodí o půlnoci.
Je-li v těle duše slabá,
uhrane ji Ježibaba,
pode hrází tuze snadno
hastrman tĕ stáhne no dno.
A kdo vidí lesní žínky
bez košilky, bez sukýnky,
omámí ho lásky chtíč
Pánbůh s námi a zlé pryč!

KUCHTÍK
(s úzkosti)

Strýčku, já se bojím!

HAJNÝ
Inu, není div,
Pánbůh hříchům tvojím
budiž milostiv!

KUCHTÍK
Náš Princ vždy tak švarný byl,
kterak se ted' proměnil!
Není, jaký býval, není,
bloudí jako omámen,
stará Háta no modlení
dává za něj den co den.
A pan farář, jak to slyšel,
varovat ti Prince přišel,
ale Princ ne a ne.
Holka prý tu zůstane!

HAJNÝ
Proto jsou tu hosté již!
Proto se tak prázdní spíž!
Proto jsem honem vlek'
pino zvěře no zámek!

KUCHTÍK
Naštěstí, jak zdá se,
nemělo to být,
všechno může zase
jiná pokazit!
Stará Háta vypráví,
jak prý je Princ vrtkavý,
už prý jeho láska mizí,
jinou prý zas v mysli má,
po jakési Kněžně cizí
hází prý už očima!

HAJNÝ
Pánbůh dej, Pánbůh dej,
ve zdraví ha zachovej!
Já být Princem, bez okolků
vyhnal bych tu cizí holku,
než mne v peklo zamotá,
at’ se klidí, žebrota!

KUCHTÍK
(náhle)

Hu, tam si vede Princ tu obludu!

(Uteče)

HAJNÝ
Já no ni taky čekat nebudu!

(Uteče jinudy. Rusalka krásnĕ oděna,
ale stále smutná a bledá, přichází s
Princem)

PRINC
Již týden dlíš mi po boku,
jak z báje zjev dlíš přede mnou,
a mamĕ v očí hluboku
tvou bytost hledám tajemnou!
Má sňatek dát mi teprve,
co láska dávno chtěla,
by rozhořela jsi do krve
a byla ženou mou zcela?
Proč chladí tvoje objetí,
vzplát vášní proč se bojí?
Proč úzkostí jen zachvěti
mám v náruči se tvojí?
A marně, marně dusím smutný cit,
z náruče tvé se nelze vyprostit
byt’ stok rát byla jsi chladná, nesmělá,
mít musím tebe, musím docela!

KNĚŽNA
(přichází sloupořadím,
spatříc Prince a Rusalku)

Ne, není to láska, hněvivý je to cit,
že jiná dlí, kde já jsem chtěla být
a že jsem jeho míti neměla,
at’ štěstí obou zhyne docela!

(Jde v popředí)

Zda no chvíli Princ vzpomene si přec,
že hostitelem je též milenec!

(Svůdně)

Má na to štěstí, jímž vás blaží svět,
též cizí host jen němě pohlížet?

(Stane mezi Princem a Rusalkou)

PRINC
(vzruší se, sotvaže spatřil Kněžnu)

Ach, výčitka to věru včasná
a s vašich rtíků rád ji snáším,
i ženich věru, Kněžno krásná,
je především jen sluhou vaším!

KNĚŽNA
(pohlédne no Rusalku)

A vaše kráska, citů vašich paní,
vás nepokárá za to slovem ani?

(Rusalka na ni pohlédne s hněvnou bolestí)
(jízlivě)

Či v pohledu svém tolik něhy má,
že mluví s vámi pouze očima?

PRINC
(v rozpacích)

Leč oči její říci zapomněly,
že hostitel se nepozorným stal.
Necht’ nahradí ted' rychle, svolíte-li,
co roztržit jen chvíli zanedbal.

(Podává kněžně ruku. Rusalka pokročí
a křečovitě se chytne ruky Princovy)

Nač rozpaky tvoje? A proč se tolik chvěješ?
V svou komnatu pospěš a stroj se k plesu již!

(Odvádí Kněžnu)

KNĚŽNA
(odchází k Rusalce)

O, vystrojte se v šaty přebohaté,
mám dvornost jeho, vy však srdce máte!

(Rusalka strnule hledí za nimi, jako by
pohledem chtěla Prince zadržet, ale pak
smutna a zlomena odchází suma sloupořadím.
Zatím se stále šeří, večer hasne a později
zasvitne měsíc. V síni zazní slavnostní
hudba a zaplanou světla. V pozadí je vidět
slavnostní ruch, hosté se scházejí a tvoří
skupiny. Později zpěv a tanec)

Slavnostní Hudba

VODNÍK
(vynoří se z rybníka a dívá se do síně,
kde viří veselí)
Běda! Běda!
Ubohá Rusalko bledá,
v nádheru světa zakletá!
Běda! Běda!

Celý svět nedá ti, nedá,
vodní čím říše rozkvétá!
Stokrát bys byla člověkem,
ve jhu jsi spjatá odvěkém,
byt’ měl tĕ člověk stokrát rád,
navždy ho nemůžeš upoutat!
Ubohá Rusalko bledá
zajatá v kouzlo lidských pout!
Až se zas vrátíš k družkám svým,
budeš jen živlem smrtícím,
vrátíš se žitím uvadlá,
prokletí živlů jsi propadla!
Ubohá Rusalko bledá,
v nádheru světa zakletá!

SBOR
(v síni)

Květiny bílé po cestě,
po cestě všude kvetly,
hoch jel a jel k své nevěstě
a den se smál tak světlý.
Nemeškej hochu, k milé spěš,
dorosteš záhy v muže,
zpátky až tudy pojedeš,
pokvetou rudé růže.
Květiny bílé nejdříve
úpalem slunce zašly,
ale ty růže ohnivé
svatební lože krášlí.

(Princ se objeví chvílemi uslavnostním
ruchu, jenž víří sálem, a dvoří se okázale
Cizí kněžně, nevšímaje si Rusalky)

VODNÍK
Ubohá Rusalko bledá
v nádheru světa zakletá!
Běda, běda!

No vodách bílý leknín sní,
smutným ti druhem bude
pro tvoje lože svatební
nekvetou růže rudé!

(Rusalka vyběhne zoufalá ze síně
a prchá sadem k rybníku)

VODNÍK
(překvapen)

Rusalko, znáš mne, znáš?

RUSALKA
(náhle nabyvši řeči, vykřikne)

Vodníku, tatíčku drahý!

VODNÍK
Proto jsem přišel v zámek váš,
bych zřel tĕ truchlit tak záhy?

RUSALKA
Tatíčku, Vodníčku, spas mne, spas,
úzkost mne pojala hrozná!
Běda, že chtěla jsem zradit vas,
běda, kdo člověka pozná!
Běda! Běda!

Jiná jej krásou jala vráz,
divokou lidskou krásou
a mne už nezná, nezná zas
Rusalku prostovlasou!

VODNÍK
On že tĕ zavrh', jenž měl tĕ rád?
Musíš ted', musíš vytrvat!

RUSALKA
Ó marno, marno, marno to je
a prázdnota je v srdci mém,
jsou marny všechny vděky moje,
když zpola jsem jen člověkem!
Ó marno, mne už nezná zas.
Rusalku prostovlasou.
Jí hoří v očích vášně síla,
té lidské vášně prokleté,
mne voda chladná porodila
a nemám, nemám vášně té!
Prokleta vámi, pro něj ztracena,
odvěkých živlů hluchá ozvěna,
ženou ni vílou nemohu být,
nemohu zemřít, nemohu žít!

(Princ přichází s Kněžnou z hodovní síně
do sadu)

Vidíš je, vidíš? Jsou tu zas
tatíčku, tatíčku,
spas mne, spas!

KNĚŽNA
(Princem provázena)

Vám v očích divný žár se zračí
a naslouchám vám zmámena,
jste stále vřelejší a sladší
ó Princi, co te znamená?
Kam prchla vaše vyvolená,
ta bez řečí a beze jména?
Kam prchla, aby viděla,
že Princ je změněn docela!

PRINC
Kam prchla! Milý Bůh te ví!
leč změnou tou jste sama vinna
a letní noc te nepoví,
že zajala mne kouzla jiná.
Ó nazvete to rozmarem,
že miloval jsem jinou chvíli,
a bud'te žhavým požárem,
kde dosud luny svit plál bílý!

KNĚŽNA
Až požár můj vas popálí
a všechny vaše vášně zděsí,
až odejdu vám do dáli
co s leskem luny počnete si?
Až obejmou vas lokty sličné
té němé krásky náměsíčné -
čím k vášni hřát se budete?
Ó, škoda, škoda vášně té!

PRINC
(rozvášněn)

A kdyby celý svět
chtěl klnout mojí touze
vy jste ten žhavý květ,
byt` kvetl chvíli pouze!
Ted’ teprve to vím,
čím mřelo moje tělo,
když lásky tajemstvím
se uzdraviti chtělo!

KNĚŽNA
Ó, teprve ted’ poznávám,
že námluvy mi náhle kynou
pan ženich, zdá se, neví sám,
zda namlouvá si mne či jinou!

PRINC
(náhle obejme Kněžnu)

Co zbude z oné lásky,
jíž v osidla jsem pad'?
Rád strhám všecky svazky,
bych vás moh' milovat!

(Rusalka zoufalá vyběhne z ústraní
a vrhne se v náruč Princovu)

(no smrt poděšen)

Mrazí mne tvoje ramena,
bílá ty kráso studená!

(Odstrčí Rusalku)

VODNÍK
(zjeví se v plném světle měsíčním
nad rybníkem; příšerným hlasem)

V jinou spěš náruč, spěš a spěš!
Objetí jejímu neujdeš!

(Strhne Rusalku do rybníca)

PRINC
(omráčen a nic nechápaje)

Z objetí moci tajemné
spaste mne, spaste mne, spaste mne!

(Vrhá se Kněžné k nohám)

KNĚŽNA
(s divým smíchem)

V hlubinu pekla bezejmennou
pospěšte za svou vyvolenou!

(Odchází)

ACTO SEGUNDO

(El castillo del Príncipe. El decorado representa
un gran jardín. Al fondo una columnata y
una sala de baile. Delante, bajo unos árboles, se
encuentra el lago. El día se acaba y cae la noche)

EL GUARDABOSQUES
(Llega acompañado de un pinche de cocina)

ˇVamos, mi querido joven,
acaba tu narración!
Dime, żqué clase de festejo
preparan hoy en el castillo?
ˇTantos invitados en la sala,
tanto trabajo en la cocina
y en las mesas y en los estantes
tantos utensilios extraños!

EL PINCHE DE COCINA
En esta casa siempre vamos con prisa,
querido tío Vanek;
de la mañana a la noche
el trabajo no cesa un instante.
Imagina, imagínate,
escucha esto:
El Príncipe ha encontrado en el bosque
una extraña criatura
y, más extraño aún,
ˇquiere casarse con ella!
La ha encontrado en tus bosques,
en tus espesos bosques,
pero poco importa dónde la haya encontrado,
yo, tío, ˇtendría miedo de ella!
La chica es muda,
ni una gota de sangre corre por sus venas,
camina como perdida,
ˇserá una extraña esposa!

EL GUARDABOSQUES
Entonces żes verdad
lo que se cuenta por ahí?
Yo creo que debe ser cierto.
ˇQue Dios nos proteja!
No soy más que un viejo cazador,
pero veo que tras ese amor
se oculta la magia.
Nuestro bosque es frecuentado
por fuerzas malignas
y personajes extraños
que vagan por él
a medianoche.
Y si el alma de un hombre es débil
será embrujada por la hechicera
muy fácilmente
y Hastrmán la arrastrará hasta el fondo.
El que vea desnudas
a las ninfas del bosque
será embrujado por el deseo.
ˇQué Dios nos proteja del mal!

EL PINCHE DE COCINA
(Angustiado)

ˇTío, tengo miedo!

EL GUARDABOSQUES
ˇNo me extraña!
ˇQue Dios sea indulgente
con tus pecados!

EL PINCHE DE COCINA
ˇNuestro Príncipe, siempre tan feliz,
ha cambiado mucho!
No es el mismo de antes,
pues vaga como un alma en pena.
La vieja Háta, día tras día,
ruega por él en sus oraciones.
ˇY el sacerdote, enterado de lo ocurrido,
ha venido para advertirlo!
Pero él le responde:
ˇno y no, la chica se queda donde está!

EL GUARDABOSQUES
ˇEso explica que hayan venido tantos invitados!
ˇPor eso las bodegas están vacías!
ˇPor eso he tenido que traer
tanta caza al Príncipe!

EL PINCHE DE COCINA
ˇAfortunadamente,
parece que no pasará nada,
puesto que viene otra
que puede echarlo todo a perder!
La vieja Háta cuenta
que el Príncipe es inconstante,
que su amor ya se difumina,
que ya ama a otra,
que tiene ya en la cabeza
a una bella princesa extrajera.

EL GUARDABOSQUES
ˇQue Dios guarde
y proteja su alma!
Si yo estuviera en su lugar, sin vacilar,
echaría a esa extraña mujer,
antes de que ella me arrastrara al infierno.
ˇQué se vaya ese pájaro de mal agüero!

EL PINCHE DE COCINA
(De repente)

ˇAhí está el Príncipe con su monstruo!

(Se va)

EL GUARDABOSQUES
ˇAh, yo tampoco quiero esperarlo!

(Sale en otra dirección. El Príncipe llega con
Rusalka que lleva un suntuoso vestido, pero
está tan pálida y triste como siempre)

EL PRÍNCIPE
Hace una semana que estás junto a mí.
Eres como una aparición
y busco en vano tu misterio
en el fondo de tus ojos.
żMe dará el matrimonio
lo que mi amor tanto desea?
żSe encenderá tu sangre
cuando te conviertas en mi mujer?
żPor qué este abrazo helado?
żTienes miedo de arder de pasión?
żPor qué cuando estoy en tus brazos
me estremezco de angustia?
En vano sofoco este triste sentimiento.
ˇNo puedo liberarme de tus abrazos,
incluso aunque fueras cien veces más fría,
deberías de ser mía, totalmente mía!.

LA PRINCESA EXTRANJERA
(Entrando por la columnata
ve al Príncipe y a Rusalka)

No es amor lo que siento, sino cólera
de ver a otra donde quiero estar yo.
ˇSi no soy para él
que se destruya su alegría!

(Pasa a primer plano)

żRecordará el Príncipe que también un amante
tiene deberes como anfitrión?

(Con voz seductora)

żDebo tristemente contemplar esa alegría
con la que os ha colmado el destino?

(Se coloca entre el Príncipe y Rusalka.)

EL PRÍNCIPE
(Turbado al ver a la Princesa)

Es un reproche justo y oportuno
y de vos lo acepto encantado.
ˇIncluso prometido, bella Princesa,
soy ante todo vuestro servidor!.

LA PRINCESA
(Mirando a Rusalka)

Y vuestra prometida, reina de vuestro corazón,
żno encontrará una palabra para regañaros?

(Rusalka la mira llena de cólera y dolor)
(Con ironía)

żTan dulce es su mirada
que sus ojos os lo dicen todo?

EL PRÍNCIPE
(Un poco molesto)

Lo que sus ojos dicen
es que soy un anfitrión poco galante
que debe compensar, si me lo permitís,
lo que distraído, he descuidado un instante.

(Ofrece su brazo a la Princesa. Rusalka da un
paso y se coge, molesta, a la mano del Príncipe).

żPor qué esta turbación? żPor qué tiemblas?
ˇVuelve al castillo y prepárate para el baile!

(Él sale con la Princesa)

LA PRINCESA
(Saliendo, se vuelve hacia Rusalka)

ˇAh, adornaos con vuestro más bello vestido,
pues si yo tengo su favor, vos tenéis su corazón!

(Rusalka lo sigue con la mirada fija y lánguida
como si quisiera retener al Príncipe; pero
enseguida, triste y destrozada, sale por la
columnata. Mientras tanto, termina el día y poco
a poco sale la luna. Se encienden las luces en la
sala de baile y se escucha la música. La fiesta
comienza, llegan los invitados y se forman
grupos. Seguidamente se oye cantar y bailar)

Música Solemne (Ballet)

EL SEÑOR DE LAS AGUAS
(El Señor de las Aguas emerge del lago
y contempla la sala de baile)

ˇQué desgracia! ˇQué desgracia!
ˇMi pobre Rusalka, embrujada
por el resplandor del mundo!
ˇQué desgracia! ˇQué desgracia!

ˇEl mundo entero no podrá ofrecerte nunca
lo que en abundancia te da el reino de las aguas!
ˇAunque fueses cien veces humana
seguirías atada por ancestrales cadenas!
ˇAunque un hombre te amara cien veces,
no sería tuyo eternamente!
ˇMi pobre Rusalka, cautiva del amor humano!
ˇEl mundo de las aguas te reclama,
pero en vano espera tu regreso!
ˇY si volvieras con tus hermanas
convertida en mortal, te marchitarías para siempre
y serías maldita por todos los elementos!
ˇMi pobre Rusalka, embrujada
por el resplandor del mundo!

LOS INVITADOS
(Cantan en la sala)

Las flores blancas florecen en sus tallos
a lo largo de la carretera.
Un chico se dirige a casa de su novia
pues el día se presenta prometedor.
Date prisa, chico, ve a casa de tu amor,
pronto serás un hombre
y cuando tomes el camino de regreso
las rosas rojas habrán florecido.
Las flores blancas perecerán
bajo el ardor de los rayos del sol,
pero las bellas rosas rojas
adornarán tu lecho nupcial.

(De vez en cuando, el Príncipe aparece en
la sala que está muy animada y corteja a la
Princesa Extranjera sin preocuparse de Rusalka)

EL SEÑOR DE LAS AGUAS
ˇMi pobre Rusalka, embrujada
por el resplandor del mundo!
ˇQué desgracia! ˇQué desgracia!

ˇEl blanco nenúfar
te hará compañía sobre las aguas,
puesto que las rosas rojas no florecerán
para tu lecho nupcial!

(Rusalka, desesperada, abandona la sala de
baile y corre por el jardín hacia el lago)

EL SEÑOR DE LAS AGUAS
(Sorprendido)

Rusalka, żme reconoces?

RUSALKA
(que sí puede hablar con sus semejantes)

ˇHastrmán, querido papá!

EL SEÑOR DE LAS AGUAS
żHe tenido que venir hasta el castillo
para verte sufrir así?

RUSALKA
ˇQuerido papá, Señor de las Aguas, sálvame,
una terrible angustia me asalta!
ˇOh, qué desgracia!
ˇOs he traicionado amando a un hombre!
ˇQué desgracia! ˇQué desgracia!

Ahora, otra lo ha seducido
con su belleza salvaje y humana;
y él ya no se acuerda
de su Rusalka de largos cabellos.

EL SEÑOR DE LAS AGUAS
żRechazada por el que tanto te amaba?
ˇAhora, debes ser fuerte!

RUSALKA
ˇTodo ha sido en vano, en vano,
y en mi corazón reina el vacío!
ˇTodos mis atractivos son inútiles
puesto que no soy una mujer completa!
ˇÉl ya no se acuerda de mí,
de su Rusalka de largos cabellos!
En sus ojos brilla la pasión,
ˇesa maldita pasión humana!
ˇYo he nacido en las frías aguas
y no puedo arder con esa pasión!
ˇMaldita por vosotros y abandonada por él,
condenada por los elementos
ya no soy ni hada, ni mujer,
no me está permitido ni vivir ni morir!

(El Príncipe y la Princesa salen de la sala
y pasean por el jardín)

żLos ves? Vuelven aquí.
ˇOh, querido papá, querido papá!
ˇLibérame!

LA PRINCESA
(Acompañada por el Príncipe)

Una extraña llama arde en vuestros ojos
y os escucho turbada.
Estáis dulce y cariñoso,
Príncipe, żqué significa esto?
żDónde está vuestra elegida,
la que no tiene ni voz, ni nombre?
żAcaso se ha escondido para no ver
cuánto ha cambiado su Príncipe?

EL PRÍNCIPE
ˇSólo Dios sabe dónde estará!
En cuanto a mí, sois vos quien me ha cambiado.
ˇEsta noche de verano no diré
que me siento atraído por otros encantos!
ˇOh, llamadlo capricho momentáneo,
pero lo cierto es que
surge un fuego ardiente
donde antes brillaba la fría luna!

LA PRINCESA
Cuando mi fuego os queme,
las demás pasiones os parecerán frías.
Cuando me vaya lejos de vos
żqué haréis con ese rayo lunar?
Cuando os encontréis en los brazos
de esa belleza sonámbula y muda
żquién hará arder vuestras pasiones?
ˇOh, qué desperdicio de pasión!

EL PRÍNCIPE
(con pasión)

ˇIncluso si el mundo
condenara este amor,
vos seguiríais siendo aquella roja flor
que arderá de pasión en un instante!
ˇAhora sé
lo que mi cuerpo desea,
y no el tormento
de un amor misterioso!

LA PRINCESA
Ahora comprendo por qué de repente
os mostráis así conmigo,
pero aún no os habéis decidido
por ninguna de las dos.

EL PRÍNCIPE
(Abrazando a la Princesa)

żQué queda de ese amor
que no era más que una sombra?
ˇYa estoy liberado
y deseo poder amaros!

(Rusalka, desesperada se separa del señor de
las aguas y se arroja a los brazos del Príncipe)

(El Príncipe, asustado)

Tus brazos están helados...
ˇSólo eres una belleza fría y pálida!

(Rechaza a Rusalka)

EL SEÑOR DE LAS AGUAS
(Aparece bajo la luz intensa de la luna,
sobre el lago)

ˇPodrás ir a los brazos de otra,
pero de los abrazos de Rusalka no escaparás!

(Arrastra a Rusalka al lago)

EL PRINCIPE
(Sobresaltado, abraza a la Princesa)

ˇSálvame, sálvame, sálvame
una fuerza misteriosa me abraza!

(Cae desmayada a los pies de la Princesa)

LA PRINCESA
(Con una risa cruel)

ˇVe rápido a reunirte con tu elegida
a las profundidades infernales!

(Se va)

Acto III